Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Ολη η δικαστική απόφαση για τον Μαρινόπουλο


Τα κύρια σημεία της δικαστικής απόφασης για την εξυγίανση της επιχείρησης. Η εξόφληση των προμηθευτών και το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή των τραπεζών στο «εγχείρημα». Τι ποσά θα βάλει στη νέα εταιρεία η Σκλαβενίτης.

Το «πράσινο φως» για τη συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος ενέκρινε το Πρωτοδικείο Αθηνών, σε μια απόφαση 145 σελίδων.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που ενέκρινε, η εξόφληση του 50% των απαιτήσεων προμηθευτών, μετά την αποδοχή απομείωσης του υπόλοιπου 50%, θα διενεργηθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Για την εξόφλησή τους θα χρησιμοποιηθεί το νέο ομολογιακό δάνειο, ύψους 352 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες με εγγύηση της Σκλαβενίτης και τα 125 εκατ. ευρώ που θα βάλει στη νέα εταιρεία συνολικά η Σκλαβενίτης.

Από τα 352 εκατ. ευρώ του νέου ομολογιακού, τα 177 εκατ. ευρώ θα τα βάλει η Alpha, 47 εκατ. ευρώ η Eurobank, 81 εκατ. ευρώ η Εθνική και 47 εκατ. ευρώ η Πειραιώς. Από την πλευρά της, η Σκλαβενίτης δεσμεύεται να καταβάλει στη νέα εταιρεία, με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου, 75 εκατ. ευρώ λίγο πριν την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ ως το τέλος του 2019.

Οι απαιτήσεις που αξιολογούνται ως μη ουσιώδεις για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν μεταβιβάζονται και δεν μεταφέρονται στη νέα εταιρεία, αλλά θα παραμείνουν στις τέσσερις εταιρείες που θα τεθούν υπό εκκαθάριση. Η διαφορετική αυτή μεταχείριση στον τρόπο αποπληρωμής δικαιολογείται για επιχειρηματικούς λόγους, καθώς οι εν λόγω πιστωτές δεν θα συνεχίσουν να προμηθεύουν κρίσιμα για τη συνέχιση της επιχείρησης προϊόντα, ή τα προϊόντα που προμηθεύουν δεν είναι απολύτως κρίσιμα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προμηθευτές/πιστωτές που έχουν στην κατοχή τους επιταγές ή/και γραμμάτια ή/και συναλλαγματικές ή/και έχουν προβεί σε πράξεις δικαστικής επιδίωξης της απαίτησής τους τόσο κατά των Μαρινόπουλος ΑΕ, Express M, Ξυνός και Πειραϊκόν, όσο και κατά των Αλληλεγγύως Ευθυνόμενων και Εξ Αδικοπραξίας Ευθυνόμενων (ενδεικτικά έκδοση Διαταγών Πληρωμής, έκδοση δικαστικών αποφάσεων, κατάθεση αγωγής, ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων), κατόπιν της απομείωσης των σχετικών απαιτήσεών τους και κατά τον χρόνο εξόφλησης και υπογραφής της σχετικής πράξης εξόφλησης, υποχρεούνται να παραδίδουν στη νέα εταιρεία τα σώματα των επιταγών ή/και τα απόγραφα των Διαταγών Πληρωμής και παράλληλα υποχρεούνται να παραιτούνται των σχετικών δικογράφων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους που απορρέουν από οιαδήποτε αιτία.

Μικρό «κούρεμα» για Alpha Bank, αλώβητες οι άλλες τράπεζες
Οι οφειλές προς τις τράπεζες και τις εταιρείες leasing μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία (Ελληνικές Υπεραγορές), με εξαίρεση ένα μικρό κούρεμα απαιτήσεων της Alpha Bank.

Συγκεκριμένα από τα 147 εκατ. ευρώ απαιτήσεις της Alpha Bank, τα 26,7 εκατ. ευρώ παραμένουν στη Μαρινόπουλος ΑΕ και διαγράφονται σε ποσοστό 100%. Οι υπόλοιπες δανειακές απαιτήσεις, ύψους 120,2 εκατ. ευρώ, μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία μαζί με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, χωρίς καμία απομείωση.
Aυτούσιες μεταφέρονται στη νέα εταιρεία οι απαιτήσεις της Eurobank, συνολικού ύψους 18,3 εκατ. ευρώ (σ.σ. στις 30/6), της Εθνικής (31,2 εκατ. ευρώ), Πειραιώς Leasing (16,3 εκατ. ευρώ), Εθνική Leasing (12,4 εκατ.) μαζί με τις εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί

Εξόφληση δανείων σε βάθος 20ετίας
Η νέα εταιρεία (Ελληνικές Υπεραγορές) θα εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει έναντι τραπεζών έντοκα σε βάθος 20ετίας και αφού κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των τυχόν οφειλόμενων τόκων μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Θα έχει πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Μετά την περίοδο χάριτος, θα γίνει αποπληρωμή της οφειλής με καταβολή 15 ετήσιων, άνισων, έντοκων δόσεων.

Σε 250 μηνιαίες δόσεις η εξόφληση Δημοσίου και Ταμείων
Σύμφωνα με την απόφαση, οι υποχρεώσεις που είχαν κατά την 30.06.2016 οι υπό εξυγίανση αλυσίδες super market προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους καθώς και προς τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης , μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή της αρχικής οφειλής στο σύνολό της. Τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

Οι υποχρεώσεις από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, που θα δημιουργηθούν από την 01.07.2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνον του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό της (100%).

Η εξόφληση τόσο της εφορίας όσο και των ασφαλιστικών ταμείων θα διενεργηθεί σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ’ ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της συμφωνίας.

Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός εξήντα Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Όσον αφορά στις οφειλές των τεσσάρων υπό εξυγίανση εταιρειών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τα εξής:

- διαγράφονται σε ποσοστό 50% τα χρέη προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων. Αυτό αφορά τόσο στις απαιτήσεις που υπήρχαν στις 30/6 όσο και αυτές που δημιουργήθηκαν από 1η Ιουλίου ως και την ημέρα εκδίκασης.

- διαγράφονται σε ποσοστό 50% το σύνολο των απαιτήσεων τρίτων (Ο.Τ.Α., Ε.Ρ.Τ. κλπ), που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς εκάστου Οργανισμού και Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και εκάστου ανάλογου ιδιωτικού παρόχου. 

- Μετά τη διαγραφή του 50% οι εναπομείνασες υποχρεώσεις και οφειλές ρυθμίζονται, διακανονίζονται και αποπληρώνονται σε τριάντα έξι [36] άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ’ ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας συμφωνίας. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός εξήντα Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Τι θα ισχύσει για τους εργαζόμενους
Σύμφωνα με την απόφαση στην «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» μεταφέρονται όλοι οι εργαζόμενοι των εταιρειών Μαρινόπουλος, Ξυνός, Express M και Πειραικόν όπως επίσης και όλες οι τυχόν υποχρεώσεις που θα προέλθουν από αγωγές εργαζομένων οι συμβάσεις των οποίων καταγγέλθηκαν πριν την 30η Ιουνίου της φετινής χρονιάς.

Ειδικότερα, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι μεταφέρονται στη νέα εταιρεία: 

-Οι ενεργές συμβάσεις εργασίας, ως είχαν κατά την 30.06.2016, εφαρμοζόμενου και του σχετικού Π.Δ. 178/2002 περί «Προστασίας εργαζομένων σε μεταβιβαζόμενες επιχειρήσεις» και σύμφωνα με τους όρους, συμφωνίες και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους.

-Όλες οι ενεργές κατά την 30.06.2016 συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, συμβάσεις εργαζομένων αμειβόμενων με Α.Π.Υ./Τ.Π.Υ, δικηγόρων επί παγία αντιμισθία και συμβάσεις Διευθυντικών Στελεχών των υπό εξυγίανση εταιρειών, μεταφέρονται στην Ελληνικές Υπεραγορές. Μαζί τους μεταφέρεται το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των υπό εξυγίανση εταιρειών σε κάθε ένα εργαζόμενο  με ενεργή κατά την 30.06.2016 σύμβαση εργασίας.


-Στην Ελληνικές Υπεραγορές μεταβιβάζονται και όσες συμβάσεις εργασίας συναφθούν, μετά την 30.06.2016 και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής. Πρέπει, όμως, να εγκριθούν από την Ελληνικές Υπεραγορές.0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου